Quran Malayalam | 2024

intrroduction

“ശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍” അല്ലെങ്കില്‍ “ഖുര്‍ആന്‍” എന്നത് മുസ്‌ലിം വിശ്വാസികള്‍ക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ്‌. അത് ഇസ്‌ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളുടെ ആധാരമായ ദിവ്യ വാക്യങ്ങളും നിയമങ്ങളും നിര്ദ്ദേശങ്ങളുമാണ്‌. ഖുര്‍ആന്‍ മുഹമ്മദ്‌ നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തില്‍ അറിയപ്പെട്ടതാണ്‌, ഇതിന്റെ അവതരണം അറബി ഭാഷയിലായിരുന്നു. ഖുര്‍ആന്‍ വിഭിന്ന ഭാഷകളിലും അനുവദനീയമായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഖുര്‍ആനിന്റെ പരിശുദ്ധത്വം, വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു എന്ന അവതരണത്തെ വീണ്ടും അവഗണിച്ചാണ്‌. ഇത് അത്തരം സമീപനം കൊണ്ടാണ്‌ നിലവിലുള്ളത്. ഖുര്‍ആനിന്റെ കുറിപ്പുകളും നിയമങ്ങളും മനുഷ്യരോടുകൂടി അടിസ്ഥാനവും മാനവീയ സമസ്യകളുടെ പരിഹാരവുമായി സങ്കല്‍പ്പിക്കുന്നു. അത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാണെന്നും മാനവീയ സമൂഹത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിക്കും മാന

Check Out : QURAN PARA 2 | 2024

 1. The Opening (Al-Fatihah)
 2. The Cow (Al-Baqarah)
 3. The Family of Imran (Al-Imran)
 4. The Women (An-Nisa)
 5. The Table spread with Food (Al-Maidah)
 6. The Cattle (Al-An’am)
 7. The Heights (Al-A’raf)
 8. The Spoils of War (Al-Anfal)
 9. The Repentance (At-Taubah)
 10. Jonah (Yunus)
 11. Hud
 12. Joseph (Yusuf)
 13. The Thunder (Ar-Ra’d)
 14. Abraham (Ibrahim)
 15. The Rocky Tract (Al-Hijr)
 16. The Bees (An-Nahl)
 17. The Night Journey (Al-Isra)
 18. The Cave (Al-Kahf)
 19. Mary (Maryam)
 20. Taha
 21. The Prophets (Al-Anbiya)
 22. The Pilgrimage (Al-Hajj)
 23. The Believers (Al-Mu’minoon)
 24. The Light (An-Noor)
 25. The Criterion (Al-Furqan)
 26. The Poets (Ash-Shuara)
 27. The Ants (An-Naml)
 28. The Stories (Al-Qasas)
 29. The Spider (Al-Ankaboot)
 30. The Romans (Ar-Room)
 31. Luqman
 32. The Prostration (As-Sajdah)
 33. The Combined Forces (Al-Ahzab)
 34. Sheba (Saba)
 35. The Originator (Fatir)
 36. Ya-seen
 37. Those Ranges in Ranks (As-Saaffat)
 38. The Letter Sad (Sad)
 39. The Groups (Az-Zumar)
 40. The Forgiver God (Ghafir)
 41. Explained in Detail (Fussilat)
 42. Consultation (Ash-Shura)
 43. The Gold Adornment (Az-Zukhruf)
 44. The Smoke (Ad-Dukhan)
 45. Crouching (Al-Jathiya)
 46. The Curved Sand-hills (Al-Ahqaf)
 47. Muhammad
 48. The Victory (Al-Fath)
 49. The Dwellings (Al-Hujurat)
 50. The Letter Qaf (Qaf)
 51. The Wind that Scatter (Adh-Dhariyat)
 52. The Mount (At-Tur)
 53. The Star (An-Najm)
 54. The Moon (Al-Qamar)
 55. The Most Gracious (Ar-Rahman)
 56. The Event (Al-Waqi’ah)
 57. The Iron (Al-Hadid)
 58. She That Disputeth (Al-Mujadilah)
 59. The Gathering (Al-Hashr)
 60. The Woman to be examined (Al-Mumtahanah)
 61. The Row (As-Saff)
 62. Friday (Al-Jumu’ah)
 63. The Hypocrites (Al-Munafiqoon)
 64. Mutual Loss & Gain (At-Taghabun)
 65. The Divorce (At-Talaq)
 66. The Prohibition (At-Tahrim)
 67. Dominion (Al-Mulk)
 68. The Pen (Al-Qalam)
 69. The Inevitable (Al-Haaqqah)
 70. The Ways of Ascent (Al-Ma’arij)
 71. Noah (Nooh)
 72. The Jinn (Al-Jinn)
 73. The One wrapped in Garments (Al-Muzzammil)
 74. The One Enveloped (Al-Muddaththir)
 75. The Resurrection (Al-Qiyamah)
 76. Man (Al-Insan)
 77. Those sent forth (Al-Mursalat)
 78. The Great News (An-Naba’)
 79. Those who Pull Out (An-Nazi’at)
 80. He frowned (Abasa)
 81. The Overthrowing (At-Takwir)
 82. The Cleaving (Al-Infitar)
 83. Those Who Deal in Fraud (Al-Mutaffifin)
 84. The Splitting Asunder (Al-Inshiqaq)
 85. The Big Stars (Al-Burooj)
 86. The Night-Comer (At-Tariq)
 87. The Most High (Al-A’la)
 88. The Overwhelming (Al-Ghashiya)
 89. The Dawn (Al-Fajr)
 90. The City (Al-Balad)
 91. The Sun (Ash-Shams)
 92. The Night (Al-Layl)
 93. The Forenoon (Ad-Dhuha)
 94. The Opening Forth (As-Sharh)
 95. The Fig (At-Tin)
 96. The Clot (Al-‘alaq)
 97. The Night of Decree (Al-Qadr)
 98. The Clear Evidence (Al-Bayyinah)
 99. The Earthquake (Az-Zalzalah)
 100. Those That Run (Al-‘adiyat)
 101. The Striking Hour (Al-Qari’ah)
 102. The Piling Up (At-Takathur)
 103. The Time (Al-Asr)
 104. The Slanderer (Al-Humazah)
 105. The Elephant (Al-Fil)
 106. Quraish
 107. Small Kindnesses (Al-Ma’un)
 108. A River in Paradise (Al-Kauther)
 109. The Disbelievers (Al-Kafiroon)
 110. The Help (An-Nasr)
 111. The Palm Fibre (Al-Masad)
 112. Sincerity (Al-Ikhlas)
 113. The Daybreak (Al-Falaq)
 114. Mankind (An-Nas)

in quranic verse

ഇത് ഒരു കേട്ടിട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ആണ്. ഇവയിൽ ചിലത് സാധാരണ ജീവിത നിയമങ്ങളെ പുറത്തുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ചില വിഷയങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വിവരിക്കാനും സഹായിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നുവോ എങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ചോദിക്കാം.

ഈ വിഷയങ്ങളുടെ കുറിപ്പുകൾ ഖുര്‍ആനിൽ ഉള്ള നാലു സൂരത്തുകൾ ആണ്:

 1. ബദ്രിന്റെ പാഠം: ഖുര്‍ആനിലെ അദ്ധ്വാനം അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമായി ബദ്രിന്റെ പാഠം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
 2. ബലി: ഖുര്‍ആനിൽ ബലിയുടെ കഥ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ വിധിയും അനുഗ്രഹവും പ്രതിഫലം എന്ന വിഷയത്തിൽ ബലിയുടെ കഥ ഉള്ളതാണ്.
 3. ബഹുദൈവ ആരാധകര്‍ പരലോകത്തില്‍: ഇസ്‌ലാമിക ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ ഒരുവൻ മാത്രമേ തനിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹം കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ബഹുദൈവ ആരാധകരുടെ പരലോകത്തേക്ക് സ്വന്തം അംഗങ്ങളോടുള്ള സമര്‍പ്പണം നല്‍കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ, അവരുടെ പരലോകസുഖത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ആനുഗ്രഹത്തോടെയേ ഉണ്ടാകുക.
 4. ബഹുദൈവ ആരാധനയിലെ അര്‍ത്ഥ ശൂന്യത: ഇസ്‌ലാമിക ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ, ബഹുദൈവ ആരാധകരുടെ പരലോക സുഖത്തിൽ അവരുടെ ആരാധനയിലെ അർത്ഥശൂന്യതയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
 5. ബുദ്ധി: ഇസ്‌ലാമിക ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ ബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗം സര്‍വ്വവ്യാപിയായ ഒന്നായിരിക്കുകയും, ബുദ്ധിയിൽ ശൂന്യത നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 6. ബുദ്ധി ശൂന്യത: ഇസ്‌ലാമിക ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ, ബുദ്ധിയുടെ ശൂന്യത അല്ലാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹമേകുന്നു.

ചന്ദ്രന്‍ വിഷയത്തിലെ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ സമ്ബന്ധമായ അധ്യായങ്ങളോ വാക്യങ്ങളോ എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ നമുക്ക് അറിയാം തുടങ്ങിയവയാണ്‌:

 1. ചന്ദ്രന്റെ സഞ്ചാരപഥങ്ങള്‍: ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം മുതല്‍ പൂര്‍ണമായ ചന്ദ്രായണ സോമവാരത്തെ തിയ്യതിയായിരിക്കും.
 2. ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം: ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലും പറയപ്പെട്ടുകാണും.
 3. ചന്ദ്രന്റെ ചലനം: ചന്ദ്രന്റെ സഞ്ചാരപഥങ്ങള്‍ മാറ്റാനും ചന്ദ്രന്റെ ചലനം വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലും പറയപ്പെട്ടുകാണും.
 4. ചിന്തിക്കണം: മനസ്സില്‍ നിന്നും ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചന്ദ്രന്റെ സംബന്ധമായ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലും പറയപ്പെട്ടുകാണും.
 5. ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളേറെ: ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്ക് തീര്‍ത്തും പ്രത്യേകമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും.
 6. ചിന്തിക്കാത്തവര്‍ക്ക് താക്കീത്: ചിന്തിക്കാത്തവര്‍ക്ക് വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ നൽകുന്ന താക്കീതുകളും പറയപ്പെട്ടുകാണും.

ഈ പോയിന്റുകള്‍ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രസംഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്നതിനു ബഹുദൈവ കൃപയും മനുഷ്യരിലൂടെ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമാകുന്നു. ദരിദ്രരെ സഹായിക്കാന്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക് ധാരാളം സാധ്യതകളും വിധികളുമുണ്ട്. ഖുര്‍ആന്‍ ദരിദ്രരെ സഹായിക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഇത് അവസാനംവരെ ബഹുദൈവം തന്നെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്.

ദാനധര്‍മ്മം മനുഷ്യരുടെ ധനവര്‍ദ്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നു ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നു. ധാരാളം സാധ്യതകളും നല്ലതുമുണ്ടെങ്കില്‍ ദാനധര്‍മ്മത്തിന്റെ അവകാശികള്‍ ആരാണോ അവര്‍ ധനവര്‍ദ്ധനം നിര്‍വഹിക്കുന്നതിനും തുല്യമായ അംഗീകാരം നേടുന്നു.

ദുര്‍മാര്‍ഗികളെ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന ആദ്യം വാക്കില്‍ പറയുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അവരെ ധിക്കാരം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ഖുര്‍ആന്‍ കൃത്യമായ സ്വാഗതം വിളിക്കുന്നു.

ധനം അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന ഉദാഹരണത്തിനു ഖുര്‍ആന്‍ കാണിക്കുന്നു. ധനം സംരക്ഷിക്കുന്നത് നിയമമായിരിക്കണമെന്ന ആദ്യം പറയുന്നു.

ധീരതയ്ക്ക് ഉദാഹരണമായി ഖുര്‍ആന്‍ നൽകുന്ന മാതൃകയാണ്‌ ധനുവിന്റെ വിഷയം. ധനും ആരും പാടില്ലാതെ

ശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ വിഷയങ്ങള്‍ എടുത്തു പറഞ്ഞു ശല്യപ്പെടുത്തരുത്, എഴുത്ത് വിജയത്തിന്റെ അടിത്തറ, പ്രമാണങ്ങള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക, ഏകമാനവത, ഏക ദൈവം, ഏകമാനവതയിലേക്ക് നബിമാരുടെ പ്രഖ്യാപനം, ഏകമാനവത എന്നു കേട്ടാല്‍ ചിലര്‍ക്ക് അസഹ്യത, ഈസാ നബി, ഈസാ നബി പ്രവാചകരില്‍ ഒരാള്‍ തന്നെ, ഈസാ നബിയുടെ പ്രത്യേകതകള്‍, ജനങ്ങള്‍ ഈസാനബിയെ വഞ്ചിച്ചു, ഈസാ നബിയെ ക്രൂശിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല, ഈസാനബിയും ഇസ്രായീല്യരും, ഇസ്രായീല്യരെ ഈസാ.

ഖുര്‍ആന്‍ ഇസ്‌ലാംസമര്‍ഥികളായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെ സമ്മാനിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. അത് അസാധ്യമായ ഒരു പരിപൂര്‍ണത ആണ്. അവന്‍ മുഖം അല്ലാഹുവിന്റെയാണ്‌. എന്നാല്‍ മനുഷ്യര്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെ അന്ധവിശ്വാസം, നബിമുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകനെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വിശേഷവും പ്രഖ്യാപനവുമായി തെളിച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്.

എഴുത്ത് വിജയത്തിന്റെ അടിത്തറ ഒരു മാനദണ്ഡമാണ്. അത് സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാല്‍ സ്രോതസ്സായി വിജയം നേടുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു.

ഏകമാനവത എന്നാണ്‌ ഖുര്‍ആന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വം എന്ന ഉദാഹരണം. നബിമുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകന്‍ ആ ഏകത്വത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാ

ഫിര്‍ഔന്റെ ജഡം പിന്‍മുറക്കാര്‍ക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി പറയുന്നത് ഫിര്‍ഔന്റെ ശരീരം നിലനിര്‍ത്തിയവര്‍ക്ക് കേട്ടോ ചിന്തിച്ചോ ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയുന്നു.

ഗര്‍ഭ കാലം എന്ന പദം മരുഭൂമിയിലെ ഭക്ഷണ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു.

ഹൃദയശാന്തി പ്രാപിക്കുന്നവര്‍ ചിന്തിക്കാത്തവര്‍ അല്ല.

Check Out : ROZA RAKHNY KI DUA | 2024

ഖുര്‍ആന്‍ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങള്‍:

 1. ഇടിമിന്നല്‍
 2. ഇണകള്‍
 3. ഇദ് രീസ്
 4. ഇബ്രാഹീം നബി
 5. ഇസ്മായീല്‍ നബി
 6. ഇസ്രായീല്യര്‍
 7. ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം
 8. ഇസ്ഹാഖ് നബി
 9. ഇസ്റാഅ
 10. ഇസ്വലാഹ്
 11. ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും
 12. ഇദ്ദ-സ്ത്രീകളുടെ ദീക്ഷ കാലം
 13. ഐക്കത്തു സമുദായം
 14. ഐക്യം അനിവാര്യം
 15. ഐക്യം എങ്ങനെ?
 16. ഐക്യം പുരോഗതിക്കനിവാര്യം
 17. ഭിന്നത തകര്‍ച്ചയുടെ കാരണം
 18. ഐഹികജീവിതം
 19. ഇംറാന്‍
 20. ഇടതുപക്ഷക്കാര്‍

ഈ വിഷയങ്ങളെ ഖുര്‍ആനില്‍ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അധികം അറിയാവുന്നതാണ്. ഇവയുടെ ആധികാരിക അര്‍ത്ഥവും സംവഹനവും ഖുര്‍ആന്‍ വഴി ലഭ്യമാകുന്നു.

ജീവോല്‍പ്പത്തി എന്നത് ജലത്തില്‍നിന്നു അണ്മുക്കളുടെ ശക്തിയില്‍ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ജീവനുള്ള വസ്തുവാണ്‌. ജീവോല്‍പ്പത്തി സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട ജലം പ്രമാണങ്ങളുടെ അതിരുകളും മരുഭൂമിയുടെ അധോഗതികളിലും നിന്നുള്ള നാട്ടുഭാഗങ്ങളിലും നിന്നും വാതകങ്ങളുടെ സംഗമത്തില്‍നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു. അതിന്‌ മുക്കാലത്തുതന്നെ നാട്ടിലുള്ള പ്രളയങ്ങളില്‍ നിന്നും സമുദ്രങ്ങളിലുള്ള അതിരുകളിലുള്ള മിടുക്കുകളില്‍ കിടക്കുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന മണ്ണ്‌, വെള്ളത്തിലുള്ള ഉപജാതികളും അതിനായി ആവശ്യമായ നിര്‍മ്മാണങ്ങളും സമൂലമായി സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ജീവോല്‍പ്പത്തി നിര്‍വഹിക്കുന്ന സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജലം പ്രമാണങ്ങളുടെ മൂലഭാഗമാണ്‌. വീടുകള്‍ക്കും ഇടപെടലുകള്‍ക്കും കൃത്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍മ്മാണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജലം

ഖുര്‍ആനിലെ വിഷയങ്ങളില്‍ “കഅബ” അല്ലെങ്കില്‍ “കുത്ബ” എന്ന പദം കാബയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പദമാണ്. ഇസ്‌ലാം ധാരാളം വിശ്വാസികളായ മുസ്‌ലിംകള്‍ക്ക് കാബ കിടക്കലും പുനര്‍നിര്‍മ്മാണവും നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് ഖുര്‍ആനില്‍ നിന്നും പരിശുദ്ധപ്രകടിതമായി പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നു: “അല്ലാഹു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരോടൊപ്പം കാബ പുനര്‍നിര്‍മ്മാണം നടത്തിയവരോടും അതിന്റെ കുറ്റമനുഭവിച്ചവരോടും അല്ലാഹു സന്ദേഹം പറയുന്നില്ല” (ഖുര്‍ആന്‍ 3: 97).

“കച്ചവടം” എന്ന പദം ഖുര്‍ആനില്‍ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ശബ്ദമാണ്. ഇത് അറിയപ്പെട്ട സത്യം അല്ലെങ്കില്‍ സംഭവവും ഖുര്‍ആന്‍ വിവരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.

ഖുര്‍ആനില്‍ “കടം” എന്ന പദം പ്രസിദ്ധമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് വായിക്കാത്തവര്‍ക്ക് നിരാശ ജീവിതമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വിപത്തും നഷ്ടവും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട രീതിയില്‍ പരിപാടിക്കപ്പെടുന്നു.

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലെ ലൈലത്തുല്‍ ഖദേജ് എന്ന വിഷയം വീണ്ടും അപരിമിതമായി ആലോചിക്കാം.

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലെ വിഷയങ്ങള്‍:

 1. മക്കള്‍
 2. മക്കളെ അലട്ടരുത്
 3. നല്ലതും ചീത്തയും ഉള്ള മക്കള്‍
 4. മക്കള്‍ പരലോകത്ത് രക്ഷക്കെത്തുകയില്ല
 5. മതം
 6. മതം ഒന്നു മാത്രം ആണ്
 7. മതങ്ങള്‍ മനുഷ്യസൃഷ്ടികള്‍
 8. മതത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമില്ല
 9. മതം മറ്റുള്ളവരെ അതിജയിക്കാന്‍ പോന്നത്
 10. മതപഠനം അനിവാര്യം
 11. മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം
 12. മതം കണിശം
 13. മതതീവ്രത പാടില്ല
 14. മതത്തെ ഏതു സാഹചര്യത്തിലും കൈവിടരുത്
 15. മതപരിത്യാഗം
 16. മതത്തെ കാര്യമായെടുക്കാത്തവര്‍
 17. മദ്യം
 18. മനസ്സ്
 19. മനസ്സ് വിചാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം
 20. മനുഷ്യന്‍
 21. മനുഷ്യന്നു വല്ല ആനുകൂല്യവും ലഭിച്ചാല്‍
 22. അമാനത്ത് ഏറ്റെടുക്കാത്തവന്‍
 23. മനുഷ്യന്റെ ശത്രു
 24. മനുഷ്യന്റെ ഉയര്‍ച്ചയും താഴ്ച്ചയും
 25. ഗുണദോഷങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദി മനുഷ്യന്‍ തന്നെ
 26. പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിനു മാത്രം പ്രതിഫലം
 27. ചിന്തിക്കാന്‍ മടിക്കുന്ന മനുഷ്യര്‍
 28. മനുഷ്യന്‍ ദുര്‍ബലന്‍
 29. മനുഷ്യന്‍ ഒരു നിഷേധി
 30. മനുഷ്യന്‍ പരലോകത്ത്
 31. പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തില്‍ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം
 32. മനുഷ്യന്‍ ബദ്ധപ്പാട് കാണിക്കുന്നവന്‍
 33. മനുഷ്യന്റെ ബാധ്യതകള്‍
 34. മനുഷ്യനും ജിന്നും
 35. മാന്യത നടിക്കുന്നവന്‍
 36. മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ്
 37. മനുഷ്യന്റെ രഹസ്യങ്ങള്‍
 38. മനുഷ്യന്റെ ബന്ധുക്കള്‍
 39. മനുഷ്യന്റെ വിരുദ്ധം
 40. മനുഷ്യന്റെ വിജയം
 41. മനുഷ്യന്റെ നിരന്തരമായ സാധനം
 42. മനുഷ്യന്റെ വൈവിദ്ധ്യം
 43. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം
 44. മനുഷ്യന്റെ ജീവനരേഖ
 45. മനുഷ്യന്റെ മാന്യത
 46. മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമം
 47. മനുഷ്യന്റെ ബന്ധം
 48. മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനം
 49. മനുഷ്യന്റെ താത്പര്യം
 50. മനുഷ്യന്റെ അന്തരം മാന്യത
 51. മനുഷ്യന്റെ ആസ്വാദനം
 52. മനുഷ്യന്റെ ബന്ധങ്ങള്‍
 53. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശക്തി
 54. മനുഷ്യന്റെ കടല്‍പ്പറവി
 55. മനുഷ്യന്റെ നന്മ
 56. മനുഷ്യന്റെ അന്ധവിശ്വാസം
 57. മനുഷ്യന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം
 58. മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത
 59. മനുഷ്യന്റെ നിലനില്‍പ്പ്
 60. മനുഷ്യന്റെ ആത്മശുദ്ധി
 61. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ്
 62. മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണം
 63. മനുഷ്യന്റെ നിലനില്‍പ്പുകള്‍
 64. മനുഷ്യന്റെ വിവേകം
 65. മനുഷ്യന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം
 66. മനുഷ്യന്റെ വേണ്ടത്
 67. മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം
 68. മനുഷ്യന്റെ വെറുപ്പ്
 69. മനുഷ്യന്റെ തോന്നല്‍
 70. മനുഷ്യന്റെ കര്‍മ്മഫലം
 71. മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി
 72. മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമങ്ങള്‍
 73. മനുഷ്യന്റെ വിജയം
 74. മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത
 75. മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം
 76. മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നം
 77. മനുഷ്യന്റെ കല്യാണം
 78. മനുഷ്യന്റെ തകര്‍പ്പ

MASJID MA DAKHIL HONY KI DUA | 2024

അങ്ങനെയാണ്:

 1. നരകവാസികളുടെ വേദം
 2. നരകമോചനം പരമലക്‌ഷ്യം
 3. നബിചര്യ
 4. നബിയുടെ ഭാര്യമാര്‍
 5. നല്ലത് നല്‍കുക
 6. നന്മ
 7. നന്മ ചെയ്യുവാന്‍ ധൃതികൂട്ടുക
 8. ഒരു നന്മക്ക് പത്ത് പ്രതിഫലം
 9. നന്മ തിന്മകള്‍ മായ്ക്കും
 10. നമസ്കാരം
 11. നമസ്കാരം ആത്മ നിയന്ത്രണത്തിന്ന്
 12. നമസ്കാരത്തിനു ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലും ഒഴിവില്ല
 13. പാപമോചനം നമസ്കാരത്തിലൂടെ
 14. നമസ്കാരത്തിലെ ഭക്തി
 15. നമസ്കാരം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം
 16. നമസ്കാരം കപടവിശ്വാസികള്‍ക്ക് സഹിക്കില്ല
 17. നമസ്കാരത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നവരും തമാശയാക്കുന്നവരും
 18. നമസ്കാരം പൂര്‍വ്വസമുദായങ്ങളിലും
 19. നമസ്കാരംകൊണ്ട് സംസ്കരണം
 20. നായ
 21. നായ-ഭൌതികനേട്ടം കണ്ട് പിഴച്ചുപോയ പണ്ഡിതന്റെ ഉപമ
 22. നായയെ വേട്ടക്ക് ഉപയോഗിക്കാം
 23. നായ കഹ്ഫിന്റെ കാവല്‍ക്കാരന്‍
 24. നാവ്
 25. നാവ് ഒരു അനുഗ്രഹം
 26. പുരോഹിതന്മാരുടെ നാവുചുഴറ്റി സത്യം വളച്ചൊടിക്കുന്നു
 27. നാവ് പ്രബോധനത്തിന് അനിവാര്യം
 28. നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം
 29. നാശം
 30. നാശത്തിന്റെ കാരണങ്ങള്‍
 31. നാശം വിതക്കുന്നവര്‍
 32. നാളെ
 33. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും
 34. നാളേക്ക് കരുതിവെക്കുക
 35. നിരാശ പാടില്ല
 36. നിരാശ പിഴച്ചവരുടെ ലക്ഷണം
 37. നിഴല്‍

വിശുദ്ധമായ ഖുര്‍ആനിന്റെ വിഷയങ്ങള്‍
അനിവാര്യമായും നിരാശയുള്ളതാകുന്നു
അവയിലെ സംശയങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് യാതൊരു അര്‍ത്ഥവും ഉണ്ടാക്കരുത്.

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ വിഷയങ്ങള്‍
പക്ഷികള്‍
പക്ഷികള്‍ സമൂഹമായി ഒരു സംഘം
പക്ഷികളിലെ പ്രവചനങ്ങള്‍
പക്ഷികള്‍ സുലൈമാന്‍ നബിയുടെ സാക്ഷാത്കാരം
പക്ഷികള്‍ നടത്തുന്ന പ്രവചനങ്ങള്‍
പക്ഷികള്‍ ശിക്ഷയായി
പണയം
പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങള്‍
പശ്ചാതാപം
പശ്ചാതാപത്തിന് അര്‍ഹന്മാര്‍
പശ്ചാതാപം അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
പശ്ചാതാപത്തോടൊപ്പം സല്‍പ്രവര്‍ത്തനവും ചെയ്യേണ്ടത്
പശ്ചാതാപം ചെയ്യേണ്ടത് പാപം ചെയ്തുപോയ ശേഷം
പശ്ചാതാപം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നവരും സ്വീകരിക്കാത്തവരും
പര്‍ദ്ദ
പരലോക ചിന്തകള്‍
പരദൂഷണം
പരിഹാസം
പണ്ഡിതന്മാര്‍
പണ്ഡിതന്മാരുടെ പതനം
പലിശ
പലിശയും കച്ചവടവും രണ്ടുതന്നെ
പലിശ കൊടുക്കുന്നത് പരലോകത്തിലും നഷ്ടം
പലിശ നിഷിദ്ധം
പലിശ തിന്നുന്നവന്റെ പതനം
പള്ളി
പള്ളി പരിപാലകര്‍
പള്ളി നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ഉദ്ധേശശുദ്ധി വേണം
പാപഭാരം
പാപഭാരം ആര്‍ക്കും ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല
പുത്തന്‍ വാദികള്‍
പ്രവാചകന്മാരെപ്പറ്റി അവിശ്വാസികള്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പുത്തന്‍ വാദികള്‍ എന്ന്
വായില്‍ തോന്നുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹറാമും ഹലാലും വിധിക്കുന്നവര്‍ പുത്തന്‍ വാദികളാണ്
അല്ലാഹുവിന്റെ കക്ഷി
പിശാചിന്റെ ക

സമര്‍ഥിത ഖുര്‍ആന്‍ വിഷയങ്ങള്‍: ഇസ്‌ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളുടെ ആധാരമായ ഖുര്‍ആന്‍ അനുഷ്ഠിത ചരിത്രത്തിലും സമര്‍ഥിത പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവി

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിൽ പറയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ:

 • റമളാൻ (പുണ്യമായ മാസം)
 • റൂഹ് (ആത്മാവ്)
 • ഈസാ നബിയെക്കുറിച്ച് റൂഹ് എന്ന് പറയുന്നത്
 • മലക്കിനെക്കുറിച്ച് റൂഹ് എന്ന് പറയുന്നത്
 • റൂഹ് എന്നാൽ ആത്മാവ്
 • രക്തം
 • രക്തം ഭക്ഷിക്കുക അനുവദനീയമല്ല
 • രക്തം ശിക്ഷ രൂപത്തിൽ
 • രക്തം ചിന്തിക്കരുത്
 • ബലിമൃഗത്തിന്റെ രക്തം ചിന്തിക്കുക
 • രക്ത സാക്ഷികൾ
 • രോഗം
 • മനസ്സിന്റെ രോഗം
 • രോഗികൾക്ക് ഔഷധങ്ങൾ
 • സത്യവും സ്വതന്ത്രനായ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ രോഗശമനം

Topics covered in the Holy Quran:

 • Signs
 • Power
 • Ultimate authority rests with Allah
 • Embracing ideals with strength
 • Physical strength is futile
 • Enemies
 • The devil as the first enemy
 • Beware of adversaries
 • Enemies within family
 • The condemned
 • Those deserving punishment
 • Extension of sentences for offenders
 • Punishments vary
 • Expressing regret in the context of punishment is futile
 • Laws of punishment
 • Crucial role of penal laws for societal survival
 • Prophet Shuaib
 • Sovereignty belongs to Allah
 • Sinners seeking intercessors
 • Intercessors besides Allah
 • Prophet Zachariah
 • Zakat
 • Inclusion of Zakat in prayers
 • Zakat in pre-community era
 • Zakat as a distinguishing factor for Muslims
 • Recipients of Zakat
 • Zakat requirement for all products
 • Non-payment of Zakat is a custom of Mushriks
 • Organization
 • Oaths
 • Oaths should not hinder goodness
 • No atonement for unconscious oaths
 • Follow the truths you know
 • Atonement for oath breaches
 • Unjust oaths should be broken
 • Avoid swearing to do evil
 • Great sin for oath breakers
 • Offspring
 • Children are a life’s resource
 • Advising children
 • Prayers for children
 • Saba
 • Warning against being overwhelmed by Allah’s blessings
 • Saboor
 • Sabbath event
 • Lessons from those who did evil, reacted, or remained silent
 • The sea
 • Wonders of the ocean
 • Ocean’s navigational importance
 • Ocean’s role in food production
 • Ocean in the last days
 • Cooperation
 • Cooperation only in good deeds
 • Seeking Allah’s help
 • Morality
 • Guidance is for those intended by Allah
 • Peace upon the Prophet
 • Prostration
 • All creations prostrate
 • Those who refuse to prostrate
 • Prostration as a sign of believers
 • Brotherhood
 • Magic
 • Creating feelings through magic
 • Magic is nothing substantial
 • Ancient evil practice of magic
 • Well-being
 • Prosperity may lead to destruction
 • Wellness is a significant test
 • Prophet Sulaiman
 • The sun
 • Sun’s movement follows a fixed order
 • Determining prayer times by the position of the sun
 • Sun shining on itself
 • Women’s issues
 • Abundant rewards for women
 • Friendship
 • Friends will not be saved in the Hereafter
 • Friends should not be a source of evil
 • Consistency in ideals
 • Dwellers of Heaven
 • Organized groups

Topics discussed in the Holy Quran:

 • Taqleed (Imitation)
 • Blind adherence to imitation
 • Tabuk
 • Disciplinary measures
 • Excusing withdrawal from organized efforts
 • Dispute resolution
 • Thayam (a concept)
 • Evil
 • Evil should be prohibited
 • Consequences for ignoring evil
 • Non-cooperation with evil
 • Avoidance of pleading for evil
 • Human activity leads to evil
 • Concealment of misconduct
 • Do not tolerate evil
 • Severe punishment for perpetrators of evil
 • No excuse for increased evil
 • Do not engage in mischief
 • Response to evil
 • The bee
 • Salvation requires sacrifice
 • Avoid misconceptions
 • Taloot (a figure)

Topics from the Holy Quran:

 • Identifying the best community
 • The significance of listening to advice
 • Constant need for exhortation
 • People who heed exhortation
 • Self-discipline required before advising others
 • Avoidance of unnecessary arguments
 • The event of Ascension
 • Addressing doubts about the Ascension
 • The undeniable reality of Ascension
 • Agreements between God and humanity
 • Fulfillment of agreements
 • Consequences of breaching agreements
 • Admirable qualities
 • Umrah (lesser pilgrimage)
 • Mention of Uzzah
 • Reference to Usain
 • Lessons from the Battle of Uhud
 • Lack of effectiveness in advising some individuals
 • Dealing with foolish behavior
 • Meteors phenomenon
 • Communication among ants

Topics from the Holy Quran:

 • Condemnation of crookedness as a trait of hypocrites
 • Guidelines regarding clothing and modesty
 • Importance of cleanliness in attire
 • Symbolism of devotion through garments
 • Regulations concerning women’s attire
 • Laws of inheritance (bequest)
 • Divine teachings (Vahy)
 • Instincts exhibited by bees
 • Human emotions and feelings
 • Accountability of prophets
 • Resolution of disputes and conflicts
 • Importance of spreading news responsibly
 • Hypocrisy in spreading false information about believers
 • Concepts of justice and judgment in Islam
 • Principles of fair judgment based on scripture and prophetic conduct
 • Role of entertainment in life
 • Caution against excessive indulgence in entertainment
 • Marriage as a valid contract and societal responsibility
 • Guidelines regarding divorce (Talaq) and waiting period (Idda)
 • Conditions and procedures for marriage, divorce, and polygamy
 • Rights and responsibilities of spouses in family life
 • Challenges and rewards associated with hunger
 • Importance of maintaining good character for believers
 • Cautionary advice for believers
 • Significance of water as the source of life
 • Critique of the Vedic people and their beliefs
 • Adultery and its punishment
 • Addressing right-wing ideologies.

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ വിഷയങ്ങള്‍ അതിന്റെ മുഖ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഇതില്‍ ദൈവിക മൂല്യങ്ങളും നീതിയും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അത്യമിതമായ വിസ്തൃതിയിലും വിവരങ്ങളിലും അദ്വിതീയമായ സന്ദേശങ്ങളിലും അദ്വിതീയ പ്രതികരണങ്ങളിലും നിന്നുള്ളതാണ്.

ഖുര്‍ആനിന്റെ പ്രധാന വിഷയങ്ങള്‍ പുനഃശബ്‌ദീകരിക്കുക:

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ വിഷയങ്ങൾ:

 1. യാക്കോബ് നബിയുടെ കഥ
 2. ഗോഗും മാഗോഗും
 3. ദുൽ-ഖർനൈൻ
 4. യാ-സിൻ
 5. അപേക്ഷകർ
 6. അപേക്ഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾ
 7. അപേക്ഷകരെ ഉപദ്രവിക്കരുത്
 8. അപേക്ഷകർക്ക് നീതി നൽകുക
 9. യാത്ര
 10. യാത്രയ്ക്കിടയിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ
 11. ന്യായവാദം
 12. യുദ്ധം
 13. യോദ്ധാക്കൾ അഭിമാനിക്കാൻ പാടില്ല
 14. മതയുദ്ധം ശ്രേഷ്ഠമാണ്
 15. അന്യായമായ യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക
 16. മതയുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നവർ വഞ്ചകരാണ്
 17. യോദ്ധാക്കൾ ദുർബലരാകരുത്
 18. ശക്തമായ വിശ്വാസമുള്ള യോദ്ധാക്കൾക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്
 19. വിശ്വാസികൾ മതം മാറുന്ന കാലത്തോളം ശത്രുക്കൾ യുദ്ധം തുടരും
 20. സ്വയം പ്രതിരോധത്തിൽ മാത്രം യുദ്ധം അനുവദനീയമാണ്
 21. യുദ്ധത്തിൽ മാത്രം പിന്തുടരേണ്ട ഒരു തന്ത്രം
 22. യുവാക്കൾ
 23. യോനാ പ്രവാചകൻ
 24. ജോസഫ് പ്രവാചകൻ
 25. യുവജന സംഘടനകൾ

Topics addressed in the Holy Quran include:

 1. The Narrative of Prophet Jacob
 2. Gog and Magog
 3. Dhul-Qarnayn
 4. Ya-Sin
 5. The Art of Supplication
 6. Rights of Those Seeking Help
 7. Prohibition of Harassing Those Seeking Help
 8. Ensuring Justice for Those Seeking Help
 9. Guidelines for Travel
 10. Challenges Faced During Journeys
 11. Logical Reasoning
 12. Rules of Warfare
 13. Humility for Warriors
 14. Merit of Religious Warfare
 15. Abstaining from Unjust Wars
 16. Deceptive Behavior of Those Defecting from Religious Warfare
 17. Strength and Determination for Warriors
 18. Assurance of Victory for Faithful Warriors
 19. Persistence of Enemies in Waging War
 20. War Permitted Solely for Self-defense
 21. Specific Strategy Applicable Only in War
 22. Emphasis on the Youth
 23. Prophet Jonah’s Tale
 24. Story of Prophet Joseph
 25. Youth Organizations

Leave a Comment