Inspirational Quran Quotes in Malayalam | 2024

ഖുർആൻ വാക്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണം

സൂറത്തുൽ തലാഖ് (65:2)

“ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടാൽ അല്ലാഹു അവന് ഒരു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കും.”

വിശദീകരണം: അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും അല്ലാഹു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കും.

സൂറത്തുൽ ബഖറ (2:155)

“ഭയം, പട്ടിണി, ധനനാശം, ജീവഹാനി, വിളനാശം എന്നിവ കൊണ്ട് തീർച്ചയായും നാം നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും. ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുക.”

വിശദീകരണം: ജീവിതത്തിൽ വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ഷമയോടെ യെതിരിടുന്നവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും.

സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ (8:2)

“വിശ്വാസികൾ എന്നത് അല്ലാഹുവിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വിറയലോടെയാകുകയും, അവന്റെ വചനങ്ങൾ അവർക്ക് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, അവർ അവരുടെ രക്ഷിതാവിനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്.”

വിശദീകരണം: യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾക്ക് അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ഭയവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടാകും. അവന്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും അവൻ്റെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യും.

സൂറത്തുൽ ബഖറ (2:153)

“തീർച്ചയായും അല്ലാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണ്.”

വിശദീകരണം: ക്ഷമയോടെ യെതിരിടുന്നവരെ അല്ലാഹു സഹായിക്കുകയും അവർക്ക് വിജയം നൽകുകയും ചെയ്യും.

സൂറത്തുൽ ഇംറാൻ (3:103)

“നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കയർ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ഭിന്നിക്കരുത്.”

വിശദീകരണം: ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈ വാക്യം ഉണർത്തുന്നു.

Check Out : SIR DARD KI DUA | 2024

സൂറത്തുൽ ഇസ്രാ (17:15)

“ആരെങ്കിലും നേർമാർഗ്ഗം ഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ സ്വന്തം കാര്യത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഗ്രഹിക്കുന്നത്.”

വിശദീകരണം: നന്മ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടിയാണെന്ന് ഓർക്കണം.

സൂറത്തുൽ ബഖറ (2:43)

“നിങ്ങൾ നമസ്കാരം നിർവ്വഹിക്കുകയും സകാത്ത് നൽകുകയും, റുകൂഅ് ചെയ്യുന്നവരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ റുകൂഅ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.”

വിശദീകരണം: നമസ്കാരം, സകാത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെ

മലയാളത്തിലെ പ്രചോദനാത്മക വാക്യങ്ങൾ

ദൃഢനിശ്ചയം ഉള്ളവർക്ക് എന്തിനെയും മറികടക്കാൻ കഴിയും.

എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണും, ചുരുക്കം ചിലർ ഒരേ സ്വപ്നം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണും. എന്നിട്ടത് ജീവിച്ചു ലോകത്തിനു കാണിച്ചു കൊടുക്കും.

പ്രേരണയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറവിടം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളാണ്. അതിനാൽ വലുതായി ചിന്തിച്ച് വിജയിക്കാൻ സ്വയം പ്രേരിപ്പിക്കുക.

നമ്മുടെ പേടിയാണ് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയം.

നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാനും കഴിയും.

പിഴവ് സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഭയമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പിഴവ്.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ളതല്ല, പരിശ്രമിച്ചു നേടിയെടുക്കാനുള്ളതാണ്.

പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത നേടുന്ന വിജയമാണ് സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നത്.

നല്ല ദിവസവും ചീത്ത ദിവസവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാത്രമാണ്.

തുഴയാൻ പേടിക്കാതെ തോണികൾ മാറ്റിയിടേണ്ടത് എന്തിന്?

മനസ്സ് ഒരു കാന്തമാണ്. അതിനോടടുക്കുന്നതിനോട് അതും അടുക്കും.

ദേഷ്യം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുറിയേൽപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമല്ല. വിവേകം മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ളതാണ്.

പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകില്ല. പക്ഷെ ഉത്തരം നൽകാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.

അവസരങ്ങൾ തേടി ഇറങ്ങാനുള്ളതാണ്. കാത്തിരിക്കാനുള്ളതല്ല.

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം എങ്കിൽ ക്ഷമയുള്ളവനായി മാറണം.

റിസ്‌ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ എവിടെയും വിജയിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പരാജയത്തെ ഒഴിവാക്കും.

ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭയാനക ദൃശ്യങ്ങളാണ് തടസ്സങ്ങൾ.

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീട്ടിവെക്കുന്നത് ഭീരുക്കളുടെ ലക്ഷണമാണ്.

വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ കഴിവുള്ളവൻ അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നേനോളം.

പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പരാജയപ്പെടുന്നവർ പരാജയപ്പെടാനായി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്.

വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പലെയും ആവശ്യതയോട് നിലനിർത്തുന്നത്.

ആരും തോൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒരുക്കമല്ല.

**സങ്കടത്തെ ഇന്ന് ഇത് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നമല്ല.

നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾക്ക് கூടി നന്ദി പറയുമ്പോൾ അവ അനുഗ്രഹങ്ങളായി മാറും.

**ഒന്നിനെയും കൂ

Check Out : DUA FOR SUCESS | 2024

മലയാളത്തിലെ പ്രചോദനാത്മക വാക്യങ്ങൾ

സംതൃപ്തിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു ഇതിഹാസമാക്കും.

നിങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും മറക്കുമ്പോഴാണ് പരാജയം ഉണ്ടാകുന്നത്.

എത്ര ചെറിയ കാര്യമായാലും അതിലേക്ക് ഹൃദയവും മനസും ആത്മാവും അർപ്പിക്കുക. അതാണ് വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം!

ആത്മവിശ്വാസം വിജയം കൊണ്ടുവരണമെന്നില്ല, മറിച്ച് ഏത് വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാനുള്ള ശക്തി നൽകും.

ശാന്തമായ മനസ്സിന്റെ മുൻപിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ കീഴടങ്ങും.

ഒരുപാട് പരാജയപ്പെട്ടവന്റെ വിജയം ഒരിക്കലും ചെറുതാകില്ല.

മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ആകാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിത്തരം.

നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീവ്രമാണെങ്കിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ പോലും അവസരങ്ങളായി മാറും.

അറിവിനേക്കാൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ്!

വിജയത്തെപ്പോലെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

വിശ്വസിക്കുക… വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാതിവഴി പിന്നിട്ട കഴിഞ്ഞു.

നിങ്ങളെ മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളിലെ മികച്ചത് പുറത്തുവരുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ ദുർബലമായ മേഖലയെ മെച്ചപ്പെടുത്താനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്, ശക്തമായ മേഖലയെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്.

ഒരിടത്തും തോൽക്കാത്തവർ ഒന്നും ശ്രമിക്കാത്തവരായിരിക്കും.

പിന്തുടർച്ചയില്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾക്ക് യാതൊരുമൂല്യവും കാണില്ല.

നാളെയെന്നത് മടിയന്മാർക്ക് പണിയെടുക്കാൻ മാറ്റിവെച്ച ദിവസമാണ്.

എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്, അല്ലെത മറ്റുള്ളവരല്ല.

കണ്ണുകൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഊന്നുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ കാണില്ല.

പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് വിജയിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടുന്നത്.

പരാജിതർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വിജയിച്ചവർ ശീലിച്ചെടുക്കുന്നത്.

സ്ഥാനങ്ങളല്ല നിങ്ങളെ ഒരു മികച്ച ലീഡറാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടാണ്.

പ്രശ്നങ്ങളിൽ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, തിരിച്ചുയരാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ.

സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും.

നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് മത്സരിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് മത്സരിക്കേണ്ടത്.

**ധാരാളം പ്രതികൂല ച

Check OUt : DUA E QUNOOT IN HINDI | 2024

മലയാളത്തിലെ പ്രചോദനാത്മക വാക്യങ്ങൾ

പക്ഷെ ഉത്തരം നൽകാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.

അവസരങ്ങൾ തേടി ഇറങ്ങാനുള്ളതാണ്. കാത്തിരിക്കാനുള്ളതല്ല.

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷമയുള്ളവനായി മാറണം.

റിസ്‌ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ എവിടെയും വിജയിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു.

അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പരാജയത്തെ ഒഴിവാക്കും.

ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭയാനക ദൃശ്യങ്ങളാണ് തടസ്സങ്ങൾ.

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീട്ടിവെക്കുന്നത് ഭീരുക്കളുടെ ലക്ഷണമാണ്.

വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ കഴിവുള്ളവൻ അത് നേടിയെടുക്കാനും കഴിയുന്നേനോളം.

പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പരാജയപ്പെടുന്നവർ പരാജയപ്പെടാനായി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്.

വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പലരെയും ആവശ്യതയോട് നിലനിർത്തുന്നത്.

ആരും തോൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒരുക്കമല്ല.

സങ്കടത്തെ അത് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നമല്ല. അത് ഇന്നലെയുടേതായിരുന്നു, അത് നാളെയുടെ നാശമാവരുത്.

നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾക്ക് കൂടി നന്ദി പറയുമ്പോൾ അവ അനുഗ്രഹങ്ങളായി മാറും.

ഒന്നിനെയും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക, ഒരിക്കൽ അതിനെയെല്ലാം മാറ്റിനിർത്തേണ്ടിവന്നേക്കാം.

വിജയം എന്നത് നിങ്ങളെ തേടിവരുന്ന സുഹൃത്തല്ല, മറിച്ച് പരിശ്രമത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ്.

പ്രവർത്തിയില്ലാതെ വെറും വാക്ക് മാത്രം ആവുന്നതിനേക്കാൾ, വാക്ക് പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാവുക.

വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്തി പ്രതീക്ഷക്കപ്പുറമുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നൽകണം.

ലക്ഷ്യത്തിലുള്ള മനസുറപ്പാണ് വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം.

നിങ്ങളിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നും ഒരു തടസമല്ല.

ആത്മസംതൃപ്തിയിൽ മയങ്ങിക്കിടത്തുന്നതിന്, ഇന്നലത്തെ വിജയത്തെ അനുവദിക്കരുത്.

ഒരു പ്രാവശ്യം ജയിക്കാനായി നിങ്ങൾ പല തവണ തോൽക്കേണ്ടിവരും.

എല്ലാത്തിലും പരാതി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ വിജയം അർഹിക്കുന്നില്ല.

പ്രതീക്ഷകളാണ് മനുഷ്യനെ നിലനിർത്തുന്നതെങ്കിലും വിശ്വാസമാണ് അത് നൽകുന്നത്.

ഓരോ പരാജയവും അടുത്ത ശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും.

നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്താണോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ വിധിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത്.

സാഹചര്യം ഏതായാലും കീഴടങ്ങേണ്ടയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്.

**വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നി

motivation quotes malayalam

മലയാളത്തിലെ പ്രചോദനാത്മക വാക്യങ്ങൾ (തുടർച്ച)

ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുത്ത പാഠങ്ങൾ ലോകത്തിനു കാട്ടിക്കൊടുക്കും.

എല്ലാം അറിയാമെന്ന് ധരിക്കുന്ന നിമിഷം ഒരു തുടക്കമാണ്. അറിവില്ലായ്മയുടെ തുടക്കം.

പ്രചോദനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറവിടം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളാണ്. അതിനാൽ വലുതായി ചിന്തിച്ച് വിജയിക്കാൻ സ്വയം പ്രചോദിപ്പിക്കുക.

നമ്മുടെ പേടിയാണ് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയം.

നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാനും കഴിയും.

പ്രശ്നങ്ങളുടെ ശക്തിയെക്കാൾ മനസ്സിന്റെ ശക്തിയില്ലായ്മയാണ് നിങ്ങളെ തളർത്തുക.

പിഴവ് സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഭയമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പിഴവ്

ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ളതല്ല, പരിശ്രമിച്ചു നേടിയെടുക്കാനുള്ളതാണ്.

പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത നേടുന്ന വിജയമാണ് സ്ഥിരത നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്.

നല്ല ദിവസവും ചീത്ത ദിവസവും തമ്മിലുള്ള ഒരേയൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാത്രമാണ്

തുഴയാൻ പേടിക്കാതെ തോണികൾ മാറ്റിയിടേണ്ടതിന് എന്തു കാര്യം

മനസ്സ് ഒരു കാന്തമാണ്. അതിനോടടുക്കുന്നതിനോട് അതും അടുക്കും.

ദേഷ്യം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനുള്ള അവസരമല്ല. വിവേകം മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ളതാണ്.

പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകില്ല. പക്ഷെ ഉത്തരം നൽകാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.

അവസരങ്ങൾ തേടി ഇറങ്ങാനുള്ളതാണ്. കാത്തിരിക്കാനുള്ളതല്ല.

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷമയുള്ളവനായി മാറണം.

റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ എവിടെയും വിജയിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു.

അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പരാജയത്തെ ഒഴിവാക്കും.

ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭയാനക ദൃശ്യങ്ങളാണ് തടസ്സങ്ങൾ.

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീട്ടിവെക്കുന്നത് ഭീരുക്കളുടെ ലക്ഷണമാണ്.

വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ കഴിവുള്ളവൻ അത് നേടിയെടുക്കാനും കഴിയും.

പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പരാജയപ്പെടുന്നവർ പരാജയപ്പെടാനായി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്.

വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പലരെയും ആവശ്യതയോട് നിലനിർത്തുന്നത്.

ആരും തോൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒരുക്കമല്ല.

സങ്കടത്തെ അത് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നമല്ല. അത് ഇന്നലെയുടേതായിരുന്നു, അത് നാളെയുടെ നാശമാവരുത്.

**നി

മലയാളത്തിലെ പ്രചോദനാത്മക വാക്യങ്ങൾ (തുടർച്ച)

പിന്തുടർച്ചയില്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരു മൂല്യവും കാണില്ല.

നാളെയെന്നത് മടിയന്മാർക്ക് പണിയെടുക്കാൻ മാറ്റിവെച്ച ദിവസമാണ്.

എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്, അല്ല മറ്റുള്ളവരല്ല.

കണ്ണുകൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഊന്നുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ കാണില്ല.

പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് വിജയിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടുന്നത്.

പരാജിതർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വിജയിച്ചവർ ശീലിച്ചെടുക്കുന്നത്.

സ്ഥാനങ്ങളല്ല നിങ്ങളെ ഒരു മികച്ച ലീഡറാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടാണ്.

പ്രശ്നങ്ങളിൽ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, തിരിച്ചുയരാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ.

സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും.

നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് മത്സരിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് മത്സരിക്കേണ്ടത്.

ധാരാളം പ്രതികൂല ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം, അവയെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേരുപിടിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.

എല്ലാ കളികളിലും വിജയം എന്നതല്ല, പരാജയവും ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്.

ആവശ്യമാണ് സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവ്.

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പിന്തുടരുക, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാവും.

അസാധ്യമായതിനെ സാധ്യമാക്കുന്നിടത്താണ് വിജയം.

എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്ന ചിന്ത വന്നുതുടങ്ങിയാൽ അവിടെ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന്റെ ആദ്യ ചുവട്.

ഏതു പ്രശ്നം മുന്നിൽ വന്നാലും മനസ്സിൽ ആദ്യം തെളിയുന്നത് പരിഹാര ചിന്തയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിജയ വഴിയിലാണ്.

ഞാൻ പോരാ എന്ന ചിന്തയേക്കാൾ എനിക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന ചിന്തയാണ് വേണ്ടത്.

ഞാൻ നിസാരനാണ് എന്ന ചിന്തയേക്കാൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മികച്ചവനാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് വേണ്ടത്.

നിങ്ങളുടെ ഭയങ്ങളെ നേരിടാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഓരോ ചുവടും ഒരു നേട്ടമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തുക.

നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ മറക്കരുത്.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു സമ്മാനമാണ്, അതിനെ പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കുക.

മലയാളത്തിലെ പ്രചോദനാത്മക വാക്യങ്ങൾ (തുടർച്ച)

പക്‌ഷെ ഉത്തരം നൽകാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.

അവസരങ്ങൾ തേടി ഇറങ്ങാനുള്ളതാണ്. കാത്തിരിക്കാനുള്ളതല്ല.

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷമയുള്ളവനായി മാറണം.

റിസ്‌ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ എവിടെയും വിജയിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു.

അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പരാജയത്തെ ഒഴിവാക്കും.

ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭയാനക ദൃശ്യങ്ങളാണ് തടസ്സങ്ങൾ.

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീട്ടിവെക്കുന്നത് ഭീരുക്കളുടെ ലക്ഷണമാണ്.

വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ കഴിവുള്ളവൻ അത് നേടിയെടുക്കാനും കഴിയും.

പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പരാജയപ്പെടുന്നവർ പരാജയപ്പെടാനായി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്.

വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പലരെയും ആവശ്യതയോട് നിലനിർത്തുന്നത്.

ആരും തോൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒരുക്കമല്ല.

സങ്കടത്തെ അത് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നമല്ല. അത് ഇന്നലെയുടേതായിരുന്നു, അത് നാളെയുടെ നാശമാവരുത്.

നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾക്ക് നന്ദി പറയുമ്പോൾ അവ അനുഗ്രഹങ്ങളായി മാറും.

ഒന്നിനെയും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക, ഒരിക്കൽ അതിനെയെല്ലാം മാറ്റിനിർത്തേണ്ടിവന്നേക്കാം.

വിജയം എന്നത് നിങ്ങളെ തേടിവരുന്ന സുഹൃത്തല്ല, മറിച്ച് പരിശ്രമത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ്.

പ്രവർത്തിയില്ലാതെ വെറും വാക്ക് മാത്രം ആവുന്നതിനേക്കാൾ, വാക്ക് പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാവുക.

വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്തി പ്രതീക്ഷക്കപ്പുറമുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നൽകണം.

ലക്ഷ്യത്തിലുള്ള മനസുറപ്പാണ് വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം.

നിങ്ങളിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല.

ആത്മസംതൃപ്തിയിൽ മയക്കികിടത്തുന്നതിന്, ഇന്നലെയുടെ വിജയത്തെ അനുവദിക്കരുത്.

ഒരു പ്രാവശ്യം ജയിക്കാനായി നിങ്ങൾ പല തവണ തോൽക്കേണ്ടിവരും.

എല്ലാത്തിലും പരാതി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ വിജയം അർഹിക്കുന്നില്ല.

പ്രതീക്ഷകളാണ് മനുഷ്യനെ നിലനിർത്തുന്നതെങ്കിലും വിശ്വാസമാണ് അത് നേടിയെടുക്കുന്നത്.

ഓരോ പരാജയവും അടുത്ത ശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും.

നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതന്താണോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ വിധിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത്.

സാഹചര്യം ഏതായാലും കീഴടങ്ങേണ്ടേയെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്.

**വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്ക

പ്രചോദനാത്മക വാക്യങ്ങൾ (തുടർച്ച)

കാത്തിരിക്കാനുള്ളതല്ല.

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷമയുള്ളവനായി മാറണം.

റിസ്‌ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ എവിടെയും വിജയിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു.

അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പരാജയത്തെ ഒഴിവാക്കും.

ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭയാനക ദൃശ്യങ്ങളാണ് തടസ്സങ്ങൾ.

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീട്ടിവെക്കുന്നത് ഭീരുക്കളുടെ ലക്ഷണമാണ്.

വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ കഴിവുള്ളവൻ അത് നേടിയെടുക്കാനും കഴിയും.

പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പരാജയപ്പെടുന്നവർ പരാജയപ്പെടാനായി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്.

വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പലരെയും ആവശ്യതയോട് നിലനിർത്തുന്നത്.

ആരും തോൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒരുക്കമല്ല.

സങ്കടത്തെ അത് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നമല്ല. അത് ഇന്നലെയുടേതായിരുന്നു, അത് നാളെയുടെ നാശമാവരുത്.

നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾക്ക് നന്ദി പറയുമ്പോൾ അവ അനുഗ്രഹങ്ങളായി മാറും.

ഒന്നിനെയും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക, ഒരിക്കൽ അതിനെയെല്ലാം മാറ്റിനിർത്തേണ്ടിവന്നേക്കാം.

വിജയം എന്നത് നിങ്ങളെ തേടിവരുന്ന സുഹൃത്തല്ല, മറിച്ച് പരിശ്രമത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ്.

പ്രവർത്തിയില്ലാതെ വെറും വാക്ക് മാത്രം ആവുന്നതിനേക്കാൾ, വാക്ക് പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാവുക.

വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്തി പ്രതീക്ഷക്കപ്പുറമുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നൽകണം.

ലക്ഷ്യത്തിലുള്ള മനസുറപ്പാണ് വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം.

നിങ്ങളിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല.

ആത്മസംതൃപ്തിയിൽ മയക്കികിടത്തുന്നതിന്, ഇന്നലെയുടെ വിജയത്തെ അനുവദിക്കരുത്.

ഒരു പ്രാവശ്യം ജയിക്കാനായി നിങ്ങൾ പല തവണ തോൽക്കേണ്ടിവരും.

എല്ലാത്തിലും പരാതി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ വിജയം അർഹിക്കുന്നില്ല.

പ്രതീക്ഷകളാണ് മനുഷ്യനെ നിലനിർത്തുന്നതെങ്കിലും വിശ്വാസമാണ് അത് നേടിയെടുക്കുന്നത്.

ഓരോ പരാജയവും അടുത്ത ശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും.

നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതന്താണോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ വിധിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത്.

സാഹചര്യം ഏതായാലും കീഴടങ്ങേണ്ടേയെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്.

വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. വിജയം നിങ്ങളെ തേടി വരും.

**നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. യാതൊരു വി

Leave a Comment