Tamil Quran Vasanam | 2024

“தமிழ் குர்ஆன் வாசனை” அல்லது “தமிழ் குர்ஆன் வாசகம்” என்றும் அழைக்கப்படும் அந்தப் பொதுவான அருமையான புத்தகம், மதிப்புரைகள், ஆதாரங்கள், விளக்கமான அர்த்தங்கள், விவரங்கள், ஆய்வுக் கூறுகள், உத்தியைப் பெறும் பரிமாணங்கள் மற்றும் பிராமானிகமான கலைகள் போன்ற மொழியான தமிழ் மொழியில் குர்ஆன் வசனங்களை உள்ளடக்கி அழைக்கப்படுகின்றன. அதன் பெயருக்குப் பகர் புத்தகம் அல்லது குர்ஆன் வாசனையானது. இதன் மூலம் தமிழ் மொழியில் அதிகம் உத்தமான புத்தகம் கிடைக்கும். இது இஸ்லாமிய சங்கங்கள், பள்ளிகள், மதராசா பள்ளிகள் மற்றும் சமூகத்தில் பயன்படுத்தப்படும். பிரியானவர்களுக்கு இது திருப்பாதமாகப் பார்க்கப்படுகின்றது.

Check Out : LIST OF SAJDAH IN QURAN | 2024

 1. அல்-ஃபாதிஹா (Al-Fatiha) – அமீன் உண்டும் அமீன் பிரார்த்தனையையும் உள்ள இந்த சூரா, குர்ஆனின் திருமொழியின் ஆரம்பமாகும். இது இறைவனிடத்தில் திருத்தம் பெறுகின்றது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.
 2. அல்-பாகாரா (Al-Baqarah) – பசுவினை குறித்து மெல்லிய தொடர்புடைய தவறுகளை அறிக்கும் அதை விளக்கும் மஹான் ஸூரா.
 3. அல்-இம்ரான் (Al-Imran) – இராமானின் இரண்டாவது ஆயிரம் சூரா, அவர்களுக்கு மீது அனைத்து விஷயங்களும் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.
 4. அன்-நிஸா (An-Nisa) – பெண்கள் மற்றும் விவாகரிகளுக்கு கொண்டுள்ள சூரா, பெண்களுடன் நீதிமன்றத்தைக் குறித்து அடிக்கடி உரைகளை அடைகின்றது.
 5. அல்-மாய்தா (Al-Maidah) – உண்மையில் அரசுகளை அடக்குவது, ஆண்மையில் உணர்வுகளை அடையும் திருமொழி.
 6. அல்-அன்ஆம் (Al-An’am) – பகாரா சூராவுக்கு பின்பான சூரா, நபி முஹம்மது மூலம் அறிந்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் கருத்துக்களை அளிக்கின்றது.
 7. அல்-அராஃ (Al-A’raf) – அவர்கள் கையாளும் வேலைகள் மற்றும் முன்னேற்றத்தை அறிந்துகொள்ள வேண்டும் சூரா.
 8. அல்-அன்ஃபால் (Al-Anfal) – போர் போர்க்காலத்தில் குற்றச்சாட்சியாளர்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை அனைத்தும் அவர்களுக்கு அனுப்புகின்ற சூரா.
 9. அத்-தௌபா (At-Tawbah) – நம் மீது அமைந்த தவறுகளை அறிந்துகொள்ள வேண்டும் சூரா.
 10. யூனுஸ் (Yunus) – பெருமையான பார்வையால் அவர்களுக்கு உதவுகிற சூரா.

இவற்றின் அளவுக்கு ஒவ்வொரு சூ

ரா ஒரு அலசை உள்ளது மற்றும் பக்கங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இவை அல்லது திருக்குர்ஆன் சூராகளின் சொல்லின் பதிலாக அவர்கள் ஒரு பொருள் அடைகின்றன.

 1. ஹூத் (Hud) – நபியுடன் இரண்டாவது அறுவைகள் நீண்ட சூரா, அந்த அறுவைகள் அவர்களை அடக்கும் கடவுளின் உள்ளம் கொண்டு கதைகளை உள்ளடக்கும்.
 2. யூஸுஃப் (Yusuf) – பரிதான மனிதனாகத் திருமணத்தில் அநியை மயங்கினான் பெற்றன. அவன் அவன் சபையின் பதிலாக அவனைக் கையாள முடியாதவனாக சிறந்தவன் அவன் அமைதியாக வாழ்ந்துவிடும்.
 3. அர்-ராய்த்து (Ar-Ra’d) – அருள்வாயும் நாம் உண்டு என்று கடைசியில் அனுபவிக்கிறது.
 4. இப்ராஹீம் (Ibrahim) – அவன் அந்த நபி அனைத்து குடும்பங்களையும் அனுபவிக்கிறான்.
 5. அல்-ஹிஜ்ர் (Al-Hijr) – ஆர்க்களின் பழக்கங்களை உணர்கின்றன.
 6. அன்-நஹ்ல் (An-Nahl) – நீங்கள் முதல் இறைவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
 7. அல்-இஸ்ரா (Al-Isra) – பெருமாளர்களை அழைப்பதன் மூலம் அவன் சகோதரர்கள் அவனைப் பார்க்கத்தக்க கதைகளை உள்ளடக்கும்.
 8. அல்-கஹ்ஃப் (Al-Kahf) – மேல்கூறு படைத்து விட்டு வரும் பரிதியை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சூரா.
 9. மர்யம் (Maryam) – மரியம் திருமாவை அனுபவிக்கின்றது.
 10. தா-ஹா (Ta-Ha) – குர்ஆன் நபி முஹம்மதின் கதைகளை உள்ளடக்கும் சூரா.

இவற்றுள் ஒவ்வொரு சூராவும் ஒரு அலசை கொண்டு உள்ளது, ஒரு பொருளைக் கொண்டு அவை பக்கங்களை உள்ளடக்கும். இவை அல்லது திருக்குர்ஆன் சூராகளின் சொல்லின் பதிலாக அவர்கள் ஒரு பொருள் அடைகின்றன.

Check Out : QURAN PARA 2 | 2024

 1. அல்-அம்பியா (Al-Anbiya) – இறைவன் நபிகள் மூலம் அனுபவித்துக் கொள்ளும் சூரா.
 2. அல்-ஹாஜ்ஜு (Al-Hajj) – ஹஜ்ஜுவை மேற்கோளாக கொண்டுள்ள சூரா, அதைப் பற்றிய கட்டாயமாகக் குறிப்பிடுகின்றது.
 3. அல்-முமினூன் (Al-Muminun) – முமின்கள் அனைத்தும் அவர்களுக்கும் அனுபவித்துக் கொள்ளும் சூரா.
 4. அந்-நூர் (An-Nur) – ஒரு பெண்ணைப் பற்றி அல்லது இறைவன் அவனுக்கு அனுபவித்துக் கொள்ளும் காரியங்களை வாய்ப்பாக உள்ளிடுகின்றது.
 5. அல்-ஃபுர்கான் (Al-Furqan) – மேல்நிலையில் உள்ள நபி முஹம்மது நீதிமான்களை நிலைக்கு அழைக்கின்றான் என்று குறிப்பிடுகிறது.
 6. அஷ்-ஷுஆரா (As-Suara) – மகான் ஸூரா, அந்த அறுவை கூற்றுகள் அனைத்தும் அனுபவித்துக் கொள்ளும் சூரா.
 7. அந்-நம்ல் (An-Naml) – அனைத்து படைப்புகளும் அனுபவிக்கும் சூரா.
 8. அல்-காஸஸ் (Al-Qasas) – பரிதான வேர்க்களை விளக்குகின்ற அனுபவங்களை உள்ளடக்கும் சூரா.
 9. அல்-அன்காபூத் (Al-Ankabut) – அமைதியிலும் நடக்கும் அனுபவங்களை வகுக்கும் சூரா.
 10. அர்-ரூம் (Ar-Rum) – குர்ஆன் மீது அனுபவிக்கும் சூரா. அந்த சூரா குறிப்பிடுகிறது உலகில் நடக்கும் சம்பவங்களைக் குறிப்பிடுகின்றது.

இவை சூராகளின் தமிழ் பரிமாணங்கள் மற்றும் அவைகளின் சொற்களின் கூறுகள் திருக்குர்ஆனின் தொடக்கத்திற்கு அனுபவம் செய்கின்றன. அவைகளில் ஒரு அலசைக் கொண்டு உள்ளன மற்றும் பக்கங்கள் உள்ளன. அவை அல்லது திருக்குர்ஆன் சூராகளின் சொல்லின் பதிலாக அவர்கள் ஒரு பொருள் அடைகின்றன.

Check Out : RIZAK KI DUA | 2024

 1. லுக்மான் (Luqman) – நேர்மையான ஆசான்களை அனுபவிக்கும் சூரா.
 2. அஸ்-ஸஜ்தா (As-Sajda) – அல்லது அருள் தந்தவனை அனுபவிக்கும் சூரா.
 3. அல்-அஹ்யாஃ (Al-Ahzab) – பரிதான மனிதனின் நாட்டை காப்பதற்கு நபிகளை அழைக்கின்ற சூரா.
 4. சபா (Saba) – ஒரு நபி அனுபவிக்கும் சூரா.
 5. அஸ்-ஸாஃ (Fatir) – இறைவன் பரிசு உடைத்துக்கொள்ளும் சூரா.
 6. இய்யாஸ் (Ya-Sin) – அல்லது அநுபவித்துக் கொள்ளும் சூரா.
 7. அஸ்-ஸாட்த் (As-Saffat) – மகான் ஸூரா, அந்த அறுவை கூற்றுகள் அனைத்தும் அனுபவித்துக் கொள்ளும் சூரா.
 8. ஸாத் (Sad) – ஒரு அலசைக் கொண்டு உள்ளது மற்றும் பக்கங்கள் உள்ளன. அவன் அல்லது திருக்குர்ஆன் சூராகளின் சொல்லின் பதிலாக அவர்கள் ஒரு பொருள் அடைகின்றன.
 9. அஸ்-ஸாப் (Az-Zumar) – கருணையுள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 10. அல்-முமின் (Al-Mumin) – உலகில் நடக்கும் சம்பவங்களை அனுபவித்துக் கொள்ளும் சூரா.

இவை சூராகளின் தமிழ் பரிமாணங்கள் மற்றும் அவைகளின் சொற்களின் கூறுகள் திருக்குர்ஆனின் தொடக்கத்திற்கு அனுபவம் செய்கின்றன. அவைகளில் ஒரு அலசைக் கொண்டு உள்ளன மற்றும் பக்கங்கள் உள்ளன. அவை அல்லது திருக்குர்ஆன் சூராகளின் சொல்லின் பதிலாக அவர்கள் ஒரு பொருள் அடைகின்றன.

 1. ஹா மீம் (Ha-Mim) – கடவுள் உடைத்து கொண்டுள்ள சூரா, அந்த அறுவைகள் அனைத்தும் அனுபவித்துக் கொள்ளும் சூரா.
 2. அஸ்-ஷூரா (Ash-Shura) – கருணையுள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 3. அல்-ஃபீயா (Az-Zukhruf) – அல்லது அநுபவித்துக் கொள்ளும் சூரா.
 4. அத்-துகான் (Ad-Dukhan) – பரிதான மனிதனின் நாட்டை காப்பதற்கு நபிகளை அழைக்கின்ற சூரா.
 5. அல்-ஜாத்தியா (Al-Jathiyah) – பரிசு உடைத்துக்கொள்ளும் சூரா.
 6. அல்-அஹ்காம் (Al-Ahqaf) – அறிவு உள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 7. முஹம்மது (Muhammad) – அனைத்தும் அனுபவிக்கும் சூரா.
 8. அல்-ஃுஜுராத் (Al-Fath) – கருணையுள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 9. அல்-ஹுஜ்ராத் (Al-Hujurat) – அறிவு உள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 10. காஃப் (Qaf) – பேசிய கடவுளுக்கு மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.

இவை சூராகளின் தமிழ் பரிமாணங்கள் மற்றும் அவைகளின் சொற்களின் கூறுகள் திருக்குர்ஆனின் தொடக்கத்திற்கு அனுபவம் செய்கின்றன. அவைகளில் ஒரு அலசைக் கொண்டு உள்ளன மற்றும் பக்கங்கள் உள்ளன. அவை அல்லது திருக்குர்ஆன் சூராகளின் சொல்லின் பதிலாக அவர்கள் ஒரு பொருள் அ

 1. அத்-தாரியாத் (Adh-Dhariyat) – கருணையுள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 2. அத்-தூர் (At-Tur) – அனைத்தும் அனுபவிக்கும் சூரா.
 3. அல்-நஜ்ம் (An-Najm) – ஒரு அலசைக் கொண்டு உள்ளது மற்றும் பக்கங்கள் உள்ளன. அவன் அல்லது திருக்குர்ஆன் சூராகளின் சொல்லின் பதிலாக அவர்கள் ஒரு பொருள் அடைகின்றன.
 4. அல்-கமர் (Al-Qamar) – பூமி மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 5. அர்-ரஹ்மான் (Ar-Rahman) – கருணையுள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 6. அல்-வாகியாஹ் (Al-Waqiah) – நேர்மையான ஆசான்களை அனுபவிக்கும் சூரா.
 7. அல்-ஹதீத் (Al-Hadid) – அறிவு உள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 8. அல்-முஜாதில்லா (Al-Mujadila) – ஒரு அலசைக் கொண்டு உள்ளது மற்றும் பக்கங்கள் உள்ளன. அவன் அல்லது திருக்குர்ஆன் சூராகளின் சொல்லின் பதிலாக அவர்கள் ஒரு பொருள் அடைகின்றன.
 9. அல்-முஜாதல்லா (Al-Mujadila) – ஒரு அலசைக் கொண்டு உள்ளது மற்றும் பக்கங்கள் உள்ளன. அவன் அல்லது திருக்குர்ஆன் சூராகளின் சொல்லின் பதிலாக அவர்கள் ஒரு பொருள் அ
 10. அல்-மும்தஹனஹ் (Al-Mumtahina) – அனைத்தும் அனுபவிக்கும் சூரா.

இவை சூராகளின் தமிழ் பரிமாணங்கள் மற்றும் அவைகளின் சொற்களின் கூறுகள் திருக்குர்ஆனின் தொடக்கத்திற்கு அனுபவம் செய்கின்றன. அவைகளில் ஒரு அலசைக் கொண்டு உள்ளன மற்றும் பக்கங்கள் உள்ளன. அவை அல்லது திருக்குர்ஆன் சூராகளின் சொல்லின் பதிலாக அவர்கள் ஒரு பொருள் அ

 1. அஸ்-ஸ஫் (As-Saff) – பூமி மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 2. அல்-ஜுமுஅ (Al-Jumu’ah) – பரிசு உடைத்துக்கொள்ளும் சூரா.
 3. அல்-முனாஅஃத் (Al-Munafiqun) – அனைத்தும் அனுபவிக்கும் சூரா.
 4. அத்-தகாபூன் (At-Taghabun) – நேர்மையான ஆசான்களை அனுபவித்துக் கொள்ளும் சூரா.
 5. அத்-தாலாக் (At-Talaq) – பரிதான மனிதனின் நாட்டை காப்பதற்கு நபிகளை அழைக்கின்ற சூரா.
 6. அத்-தஹ்ரீம் (At-Tahrim) – அல்லது அநுபவித்துக் கொள்ளும் சூரா.
 7. அல்-முல்க் (Al-Mulk) – அனைத்தும் அனுபவிக்கும் சூரா.
 8. அல்-கலாலம் (Al-Qalam) – அறிவு உள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 9. அல்-ஹாக்கஹ் (Al-Haqqah) – பேசிய கடவுளுக்கு மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 10. அல்-மாஅரிஜ் (Al-Ma’arij) – அனைத்தும் அனுபவிக்கும் சூரா.

இவை சூராகளின் தமிழ் பரிமாணங்கள் மற்றும் அவைகளின் சொற்களின் கூறுகள் திருக்குர்ஆனின் தொடக்கத்திற்கு அனுபவம் செய்கின்றன. அவைகளில் ஒரு அலசைக் கொண்டு உள்ளன மற்றும் பக்கங்கள் உள்ளன. அவை அல்லது திருக்குர்ஆன் சூராகளின் சொல்லின் பதிலாக அவர்கள் ஒரு பொருள் அடைகின்றன.

 1. நூஹ் (Nuh) – ஒரு அனுபவிக்கும் சூரா.
 2. அல்-ஜின் (Al-Jinn) – ஒரு அனுபவிக்கும் சூரா.
 3. அல்-முஸொல்மூன் (Al-Muzzammil) – ஒரு அனுபவிக்கும் சூரா.
 4. அல்-முததிர் (Al-Muddathir) – அல்லது அநுபவிக்கும் சூரா.
 5. அல்-கியாமஹ் (Al-Qiyamah) – பூமி மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 6. அல்-இன்சிகார் (Al-Insan) – ஒரு அனுபவிக்கும் சூரா.
 7. அல்-முர்ஸலாத் (Al-Mursalat) – பேசிய கடவுளுக்கு மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 8. அன்-நபா (An-Naba) – நேர்மையான ஆசான்களை அனுபவிக்கும் சூரா.
 9. அன்-நாச்த் (An-Nazi’at) – கருணையுள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 10. அபாஸா (Abasa) – அறிவு உள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.

இவை சூராகளின் தமிழ் பரிமாணங்கள் மற்றும் அவைகளின் சொற்களின் கூறுகள் திருக்குர்ஆனின் தொடக்கத்திற்கு அனுபவம் செய்கின்றன. அவைகளில் ஒரு அலசைக் கொண்டு உள்ளன மற்றும் பக்கங்கள் உள்ளன. அவை அல்லது திருக்குர்ஆன் சூராகளின் சொல்லின் பதிலாக அவர்கள் ஒரு பொருள் அடைகின்றன.

 1. அல்-தாக்கியஹ் (At-Takwir) – பூமி மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 2. அல்-இன்஫ி�ார் (Al-Infitar) – அல்லது அனுபவிக்கும் சூரா.
 3. அல்-முதெஃப்பின் (Al-Mutaffifin) – பூமி மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 4. அல்-இன்ஷிகாக் (Al-Inshiqaq) – ஒரு அனுபவிக்கும் சூரா.
 5. அல்-புர்க் (Al-Buruj) – பேசிய கடவுளுக்கு மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 6. அத்-தாரிக் (At-Tariq) – பூமி மீது அனுபவம் கொள்ளு� �ும் சூரா.
 7. அல்-அஅலா (Al-Ala) – ஒரு அனுபவிக்கும் சூரா.
 8. அல்-காஸியஹ் (Al-Ghashiyah) – அல்லது அநுபவிக்கும் சூரா.
 9. அல்-ஃம்து (Al-Fajr) – கருணையுள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 10. அல்-பாலிக் (Al-Balad) – அறிவு உள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொ� �்ளும் சூரா.

Here are the translations of Surah:

 1. அஷ்-ஷம்சு (Ash-Shams) – ஒரு அனுபவிக்கும் சூரா.
 2. அல்-லைல் (Al-Lail) – அல்லது அநுபவிக்கும் சூரா.
 3. அத்-துஹா (Ad-Duha) – ஒரு அனுபவிக்கும் சூரா.
 4. அல்-இன்ஷிராக் (Ash-Sharh) – அல்லது அநுபவிக்கும் சூரா.
 5. அல்-தீன் (At-Tin) – அனைத்தும் அனுபவிக்கும் சூரா.
 6. அல்-அலாக் (Al-Alaq) – பூமி மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 7. அல்-கத்ர் (Al-Qadr) – அனைத்தும் அனுபவிக்கும் சூரா.
 8. அல்-பய்யினஹ் (Al-Bayyinah) – பேசிய கடவுளுக்கு மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 9. அஸ்-ஸர் (Az-Zalzalah) – ஒரு அனுபவிக்கும் சூரா.
 10. அல்-ஆதியாத் (Al-Adiyat) – ஒரு அனுபவிக்கும் சூரா.

இவை சூராகளின் தமிழ் பரிமாணங்கள் மற்றும் அவைகளின் சொற்களின் கூறுகள் திருக்குர்ஆனின் தொடக்கத்திற்கு அனுபவம் செய்கின்றன. அவைகளில் ஒரு அலசைக் கொண்டு உள்ளன மற்றும் பக்கங்கள் உள்ளன. அவை அல்லது திருக்குர்ஆன் சூராகளின் சொல்லின் பதிலாக அவர்கள் ஒரு பொருள் அடைகின்றன.

 1. அல்-காரியஹ் (Al-Qari’ah) – அது சிறிதளவுக்கும் அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 2. அத்-தாகாத்குருரு (At-Takathur) – பெரியப்பாக அனுபவிக்கும் சூரா.
 3. அல்-ஆச்ர் (Al-Asr) – அல்லது அனுபவிக்கும் சூரா.
 4. அல்-ஹுமஸ (Al-Humazah) – பெரியப்பாக அனுபவிக்கும் சூரா.
 5. அல்-ஃமாதி (Al-Ma’oon) – அனுபவிக்கும் சூரா.
 6. அல்-கவ்த்ஹியாம் (Al-Kawthar) – அறிவு உள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 7. அல்-காப்பர் (Al-Kafirun) – ஒரு அனுபவிக்கும் சூரா.
 8. அன்-நாஸ்ர் (An-Nasr) – ஒரு அனுபவிக்கும் சூரா.

இவை சூராகளின் தமிழ் பரிமாணங்கள் மற்றும் அவைகளின் சொற்களின் கூறுகள் திருக்குர்ஆனின் தொடக்கத்திற்கு அனுபவம் செய்கின்றன. அவைகளில் ஒரு அலசைக் கொண்டு உள்ளன மற்றும் பக்கங்கள் உள்ளன. அவை அல்லது திருக்குர்ஆன் சூராகளின் சொல்லின் பதிலாக அவர்கள் ஒரு பொருள் அடைகின்றன.

 1. அல்-காஃப்பூன் (Al-Kafirun) – அருள் உள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.
 2. அன்-நாஸ் (An-Nas) – ஒரு அனுபவிக்கும் சூரா.
 3. அல்-஫ாலிக் (Al-Falaq) – அல்லது அநுபவிக்கும் சூரா.
 4. அல்-ஈஹ்ளாஸ் (Al-Ikhlas) – அனைத்தும் அனுபவிக்கும் சூரா.
 5. அல்-ஃுஜுராத் (Al-Falaq) – அல்லது அநுபவிக்கும் சூரா.
 6. அல்-நாஸ் (An-Nas) – அறிவு உள்ள இறைவன் மீது அனுபவம் கொள்ளும் சூரா.

இவை சூராகளின் தமிழ் பரிமாணங்கள் மற்றும் அவைகளின் சொற்களின் கூறுகள் திருக்குர்ஆனின் தொடக்கத்திற்கு அனுபவம் செய்கின்றன. அவைகளில் ஒரு அலசைக் கொண்டு உள்ளன மற்றும் பக்கங்கள் உள்ளன. அவை அல்லது திருக்குர்ஆன் சூராகளின் சொல்லின் பதிலாக அவர்கள் ஒரு பொருள் அடைகின்றன.

Leave a Comment